Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Halinów o powierzchni 1441.00m2

Tags: , ,

DziaLka na sprzedaz Halinow – działka leżąca jest naterenie o przeznaczeniu: „mn, r tj. 10) dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,. Według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy halinów (wypis z dn. Zastosowanie dachów dwu- a także wielospadowych a także nachyleniu połaci w grannicach 35 – 45 stopni a także tradycyjnych materiałów wykończeniowych,. Plan ustala na terenie „mn tzn. Pod zabudowę mieszkaniową” następujące warunki inwesowania:. 2154 usytuowana w miejscowości okuniew, gmina halinów zawiera następujące przeznaczenie:. – do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach. 1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej a także bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,. 11) powierzchnia biologicznie czynna działki nine może bybć mniejsza niż 60% jej powierzchni,. – ustala się, że obszar ten będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z istniejącego ujęcia). 2011): „działka (nieruchomość) nr ewid. Wodociągi oraz zaopatrzenie w wodę. Polną (12 m szerokości) a także drogą dojazdową (6 m szerokości). 2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 15 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,. – działka zlokalizowana jest na terenie warszawskiego obszaru krajobrazu chronionego. Teren zabudowy mieszkaniowej, teren upraw rolnych a także ogrodniczych” zgodnie z załączonym wyrysem.

Tags: , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione